Category: Новини Comments: 0

Биошилд ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител

Биошилд ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с  Публична покана и предмет Услуги за разработване на специализиранa интегрална Система за Управление на процеси и РЧР. Услугите, предмет на поръчката са във връзка с изпълнение на ДБФП № BG05M9OP001-4.001-0142, по проект „Транснационално сътрудничество за валидиране на социални иновации в подкрепа на организацията на труда и развитието на човешките ресурси“  по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Документи за участие, можете да свалите тук и от системата на ИСУН 2020/ https://eumis2020.government.bg/ /

Публична покана

Публична покана

Примерен Образец на оферта_160

Примерен Образец на оферта_160

Примерен Образец на декларация на кандидата _160

Примерен Образец на декларация на кандидата _160

Примерен Образец на проекто договор_160

Примерен Образец на проекто договор_160

Biosheld_Tech_Specificatsia

Biosheld_Tech_Specificatsia

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

 

 

 

Share this post


bg_BGBulgarian