Общи условия за ползване на bioshield-bg.com

I. Предмет

Настоящите Общи Условия уреждат взаимоотношенията между „Биошилд“ ООД, наричан по-долу „доставчикът“, от една страна, и потребителите на електронни страници и услуги, намиращи се на домейна bioshield-bg.com и под домейните му (наричани за краткост „сайта“).

II. Обща информация съгласно Закона за електронна търговия

„Биошилд” ООД е търговското дружество, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК 175426132, със седалище и адрес на управление в Република България, област Софийска, общ. Божурище, село Гурмазово, ул. Гурмазовско шосе №80, ПК 2226, тел.: 0887 796363, адрес на електронна поща: [email protected] и [email protected], което осъществява продажба на стоки от разстояние посредством администрирания от него уебсайт за електронна търговия bioshield-bg.com.

III. Легални дефиниции

Използваните по – долу в настоящите Общи условия изрази имат следното значение, а именно:

– „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

– „bioshield-bg.com” (https://www.bioshield-bg.com) е уебсайт за електронна търговия – за продажба на стоки от разстояние след изричното им заявяване от страна на Потребителя.

– „Потребител” на сайта е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, и което се е съгласило с настоящите Общи условия.

– „Доставчик на услуги“ е физическо или юридическо лице, което предоставя услуги на информационното общество.

– „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

– „Електронна поща” е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през Интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.

IV. Достъп

4.1. „Биошилд“ ООД не гарантира постоянното функциониране на bioshieldbg.com

4.2. „Биошилд“ ООД си запазва правото да прекъсва достъпа до определен под-домейн или до целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили вследствие на спирането вреди за Потребителя.

4.3. „Биошилд“ ООД си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които се контролират от „Биошилд“ ООД. В този случай за Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.

4.4. „Биошилд“ ООД си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. „Биошилд“ ООД няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно верността на информацията, която се съдържа в тях.

V. Съгласие с общите условия и регистрация

5.1. Уеб сайтът bioshield-bg.com и стоките, предлагани чрез него, функционират при описаните в настоящите общи условия правила.

5.2. Използването на bioshield-bg.com предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко потребителят не е съгласен с едно или повече от общите условия, той има право да се въздържи от използването на сайта, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.

5.3. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес https://www.bioshield-bg.com/ ………. по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

5.4. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия потребителят може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите от „Биошилд“ ООД стоки и услуги, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

VI. Прекратяване на регистрацията

Потребителят може по всяко време за поиска заличаване на своя потребителски профил. Същото се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от него заявки, респ. заплащане от негова страна на дължимите продажна цена и разходи за доставка.

VII. Промени в общите условия

7.1. „Биошилд“ ООД запазва правото си да променя или подновява настоящите общи условия, като поема задължението да уведомява Потребителите като публикува на видно място в www.bioshield-bg.com съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и им даде достатъчен срок да се запознаят с тях. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на www. bioshield-bg.com /…..

7.2. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и „Биошилд“ ООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по 7.1. заявка за покупка на стока, като по отношение на приетата заявка се прилагат общите условия валидни към момента на потвърждаване на заявката, освен ако действащото законодателството не предвижда друго.

VIII. Защита на личните данни

8.1. „Биошилд“ ООД спазва правилата и принципите за съхранение и обработка на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни на Република България.

8.2. С извършаването на заявка за покупка на стока в сайта потребителят дава своето изрично съгласие „Биошилд“ ООД да събира и използва личните му данни. Същите може да включват име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, адрес на електронна поща, както и всяка друга информация, която е предоставена от потребителя при регистрацията му, както и информацията, която същият въвежда или предоставя при извършване на заявки за покупка на стоки, предоставяни от „Биошилд“ ООД.

8.3. Във формата за регистрация на потребител, както и във формата за извършване на заявки за покупка на стоки, попълвани от Потребителя, „Биошилд“ ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

8.4. „Биошилд“ ООД събира и използва предоставените от потребителите данни за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки (безплатни или платени), за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на потребителите, за статистически и други цели.

8.5. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят може да възрази срещу това като изпрати писмено съобщение до „Биошилд“ ООД на посочените по-горе адрес или електронна поща.

IX. Разкриване на информация на трети страни

В случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили действия в противоречие със законодателството или са нарушили права или законни интереси на трети лица, „Биошилд“ ООД има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

X. Политика относно „бисквитките“

www.bioshield-bg.com използва “бисквитки” („cookies“). Ако потребителят не желае да се събират данни за него чрез употребата на бисквитки, има лесна процедура в браузъра, която му позволява да изтрие всички „бисквитки“ и да деактивира поставянето им.

XI. Контрол за спазване на действащото законодателство и защита на потребителите

Дейността, която „Биошилд“ ООД извършва чрез www.bioshield-bg.com се контролира от следните държанив органи, към които Потребителят може да се обърне, в случай че правата му са нарушени:

– Комисия за защита на потребителите: http://www.kzp.bg/, Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/ и Комисия за регулиране на съобщенията: http://www.crc.bg/.

XII. Авторски права върху информацията на bioshield-bg.com. Реклама на продукти и услуги.

12.1 Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия bioshield-bg.com (включително наличните бази данни и публикуваните статии), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на „Биошилд“ ООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Биошилд“ ООД, и не могат да бъдат използвани без разрешение от страна на „Биошилд“ ООД.

12.2. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

12.3. Реклама на продукти и услуги, предлагани и осъществявани от трети лица е допустима на сайта единствено и само след изрична договореност в писмена форма между третите лица и „Биошилд“ ООД.

XIII. Ограничения

13.1. „Биошилд“ ООД се старае да поддържа в актуално състояние представената на сайта информация, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. Възможни са печатни и технически грешки – в описанията на продуктите и в тяхната стойност (цена).

13.2. „Биошилд“ ООД не гарантира, че предоставяните продукти ще удовлетворят изискванията на Потребителя.

13.3. „Биошилд“ ООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до bioshieldbg. com, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми в предоставянето на услуги извън контрола на „Биошилд“ ООД, както и в случай на нерегламентиран достъп или намеса на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

13.4. „Биошилд“ ООД не носи отговорност, спрямо Поребителя за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, промяната, загубата, недостоверността, неточността, или непълнотата на информация, пренасяна, използвана или станала достъпна чрез bioshield-bg.com.

XIV. Решаване на спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на взаимно разбирателство и добра воля. В случай, че такова не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в Република България, гр. София.

XV. Приложимо право

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

bg_BGBulgarian