Category: Новини Comments: 0

Лактоферин и Хепатит B и C

Лактоферин и Хепатит B и C

1. Ефект на лактоферин припациенти с хроничен хепатит С: комбинирана терапия с интерферон и рибавирин

J Gastroenterol Hepatol. 2007 Nov;22(11):1894-7.

Kaito M1, Iwasa M, Fujita N, Kobayashi Y, Kojima Y, Ikoma J, Imoto I, Adachi Y, Hamano H, Yamauchi K.

Цел на проучването

Докладвано е, че лактоферин инхибира вируса на хепатит С (HCV) инфекция в култивирани човешки хепатоцити и HCV виремия при пациенти с хроничен хепатит С (CHC). Целта на това проучване е да се оцени ефекта на комбинираната тройна терапия на лактоферин, интерферон и рибавирин при пациенти с хроничен хепатит С.

Проучване

Общо 111 японски пациенти с СНС разпределени на случаен принцип на група А с включен лактоферин в лечението (п = 50) и контролната група B(п = 61). Група А приема в продължение на 8 седмици лактоферин и след това лактоферин, интерферон и рибавирин за 24 седмици; контролната група Bсе третира с интерферон и рибавирин за 24 седмици. По време на проучването се изследват серум анти-лактоферин антитяло, както и други клинични и лабораторни данни.

Резултати

Титърът на HCVRNAзначително намалява в края на монотерапията с лактоферин. Трайният вирусологичен отговор на лечението е значително по-висок (р <0.05) в група Aс лактоферин (55%) в сравнение с контролната група B(18%).

Заключение

Резултатите показват, че намаляването на HCV RNAтитърът от монотерапията с лактоферин допринася за ефективността на комбинираната терапия от интерферон и рибавирин при пациенти с хроничен хепатит С. Лактоферин е потенциално полезно допълнение лечение за пациенти с хроничен хепатит С.

2. Лактоферин инхибира липидната пероксидация при пациенти с хроничен хепатит C.

Masayoshi Konishia, Motoh Iwasab, Corresponding author contact information, E-mail the corresponding author, Koji Yamauchic, Ryosuke Sugimotob, Naoki Fujitab, Yoshinao Kobayashib, Shozo Watanabea, Susumu Teraguchic, Yukihiko Adachib, Masahiko Kaitob.

Лактоферине протеин с инхибиторен ефект върху липидната пероксидация, индуцирана от оксидативен стрес. Оксидативния стрес играе важна роля в патогенезата на хроничен хепатит С (CHC). Целта на това проучване е да се оцени ефекта на монотерапията с лактоферин относно липидната пероксидация, чернодробно възпаление и железния метаболизъм при пациенти с хроничен хепатит С. 90 пациенти с хроничен хепатит С са разпределени на случаен принцип в две групи: лактоферин група (п = 47), лекувани с лактоферин в доза от 3.6 г / ден и контролна група (п = 43), които остават нетретирани. Плазмените 8-isoprostane нива и клинични лабораторни данни, включително на параметрите и обмяна на желязо са измерени. Плазмените 8-isoprostatne нива е значително намалена от 8.6 ± 3.7-6.9 ± 2.1 пг / мл в групата BLF (P <0.05). Плазмените нива на 8-isoprostane не се променя значително в контролната група. Спадът в плазмените нива на 8-isoprostane положително корелира с подобряване на нивото на ALT в групата третирана с лактоферин. Не е установена значима промяна в серумните нива на HCV РНК или маркерите за метаболизъм на желязо след лечение с лактоферин. Лечението с лактоферин е свързано с подобрение в липидната пероксидация и ALT нивата при пациенти с хроничен хепатит C.

Приемът на лактоферин е обещаващ терапевтичен подход за потискане на оксидативния стрес при пациенти, които не отговарят на антивирусната терапия.

Share this post


bg_BGBulgarian